FSS information angående GDPR

 1. Information om hantering av personuppgifter
  FSS värnar om medlemmarnas integritet och vill att du som medlem skall känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till FSS. Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och att ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter.
 2. Ansvar för dina personuppgifter?
  Färjestadens Segelsällskap (FSS), organisationsnummer 832000-3554, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som medlemmarna lämnar eller som inhämtas av FSS.
 3. Vilka personuppgifter samlas in och hur hanteras de av FSS?
  När du har lämnat personuppgifter till oss använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

 1. För att kunna hantera administration av medlemskap och båtinnehav.
 2. För att kunna skicka generell medlemsinfo (såsom utskick av FSS Nyhetsbrev, fakturor, etc) och personlig medlemsinfo via e-post, sms, post eller sociala medier.
 3. För att söka bidrag till verksamheten.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig som medlem (dvs. våra ömsesidiga åtaganden) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som medlem.

 1. Personuppgifter som FSS samlar in
  FSS behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra medlemmar. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, hämtar vi även i vissa fall adressuppgifter via adressuppdatering i IdrottOnline. Detta gör vi för att försäkra oss om att vår korrespondens, utskick, fakturor etc är kopplade till rätt medlem.
 2. När kan vi komma att dela dina uppgifter
  FSS delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. När vi delar med oss av uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
 3. Lagring och lagringstid
  FSS behandlar information om dig som medlem för att kunna ge bästa service och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. FSS har löpande rutin som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.
 4. Information avseende medlemshistorik:
  När det gäller din medlemshistorik, kommer vi att radera sådan historik senast 24 månader efter utträde eller uteslutning.
 5. Säkerhet för dina personuppgifter
  FSS hanterar endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge korrekt information till våra medlemmar.
 6. Medlemmarnas rättigheter
  FSS vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte FSS tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
 7. Klagomål och tillsynsmyndighet
  Om du anser att FSS har hanterar dina personuppgifter på felaktigt sätt kan du alltid vända dig till styrelsen. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.
 8. Kontakta oss
  Vi vill alltid ge enkel och korrekt information om hur vi använder medlemmarnas personuppgifter. För FSS är våra medlemmars personliga integritet viktig för och vi arbetar ständigt med förbättringar för att alla medlemmar alltid ska känna sig trygga med sina uppgifter hos FSS. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

FSS styrelse